page_banner

ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ଛୁଞ୍ଚି |

 • EMR Instruments Endoscopic Needle for Bronchoscope Gastroscope and Enteroscope

  ବ୍ରୋଙ୍କୋସ୍କୋପ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଏବଂ ଏଣ୍ଟେରୋସ୍କୋପ୍ ପାଇଁ EMR ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ଛୁଞ୍ଚି |

  ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ:

  2.0 2.0 mm ଏବଂ 2.8 mm ଯନ୍ତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |

  ● 4 mm 5 mm ଏବଂ 6mm ଛୁଞ୍ଚିର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ length ର୍ଘ୍ୟ |

  ● ସହଜ ଗ୍ରିପ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଉନ୍ନତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ |

  4 ବିଭେଲଡ୍ 304 ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଛୁଞ୍ଚି |

  E EO ଦ୍ er ାରା ନିର୍ଗତ ହୋଇଛି |

  ● ଏକକ ବ୍ୟବହାର

  ● ସେଲଫ୍ ଲାଇଫ୍: 2 ବର୍ଷ |

  ବିକଳ୍ପଗୁଡିକ:

  ବଲ୍କ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ |

  କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ s ର୍ଘ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ |

 • Endoscopic Consumables Injectors Endoscopic Needle for Single Use

  ଏକକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର୍ସ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ଛୁଞ୍ଚି |

  1. କାର୍ଯ୍ୟ ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ 180 ଏବଂ 230 CM |

  2. / 21/22/23/25 ଗେଜରେ ଉପଲବ୍ଧ |

  3. ନିଡଲ୍ - 4 ମିମି 5 ମିମି ଏବଂ 6 ମିମି ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବେଭେଲଡ୍ |

  4. ଉପଲବ୍ଧତା - କେବଳ ଏକକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଷ୍ଟେରାଇଲ୍ |

  5. ଭିତର ଟ୍ୟୁବ୍ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ଫାର୍ମ ଗ୍ରିପ୍ ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ଭିତର ଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଛୁଞ୍ଚିର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲିକେଜକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିକଶିତ ଛୁଞ୍ଚି |

  6. ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିକଶିତ ଛୁଞ୍ଚି ଡ୍ରଗ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାପ ଦିଅନ୍ତୁ |

  7. ବାହ୍ୟ ଟ୍ୟୁବ୍ PTFE ରେ ନିର୍ମିତ |ଏହା ସଫାସୁତୁରା ଏବଂ ଏହାର ଭର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କ damage ଣସି କ୍ଷତି ଘଟାଇବ ନାହିଁ |

  8. ଡିଭାଇସ୍ ସହଜରେ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟଦାୟକ ଆନାଟୋମିଗୁଡିକ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବ |